Közhasznúsági jelentés 2008. évről

Alapítvány adatai

Alapítás éve: 2005.
Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60334/2005/3.szám
Helye: Pest megyei Bíróság
Közhasznúsági bejegyzés száma: AM 2696
Dátum: 2005.10.20.
Számlavezető pénzintézet: Budapest Bank Nyrt.
Számlaszám: 10103836-56449100-01000002
Adószám: 18709371-1-13
Székhely: 2111 Szada, Ady E. u. 26.
Levelezési cím:. 2111 Szada, Ady E. u. 26.
Tel: 28/404-843, 20/886-3616
Képviselő: Simon Erika

I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Pénzügyi beszámolóIdőszak:2008.01.01.-2008.12.31

Bevételek Összeg Ft.
Nyitó pénzkészlet 374754
Adományok 0
SZJA 1% 135397
Pályázat 200000
Kamatbevétel 170
Tőke betét 185000
Közhasznú tevékenységből 0
Bevétel összesen: 895321
Kiadások Összeg Ft.
Egyéb anyagköltség 23203
Irodaszer 18368
Anyag,
Egyéb szolgáltatás, ebből 202600
Egyéb szolgáltatás ált. 29800
Egyéb szolgáltatás: oktatás 90000
Egyéb szolgáltatás: weboldal 82800
Közüzemi díjak
Szakkönyv, oktatás 48166
Reprezentáció, ebből
Reprezentáció ált.
Reprezentáció
Reprezentáció
Bank és postaköltség 37852
Bérleti díjak, ebből
Telefon, internet
Pályázati díj
Támogatás
Tárgyi eszköz beszerzés 285560
Kiadások összesen 615749

ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET
Ebből: – pénztár 26,-
– bankszámla 279.546,-

Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege 2008.

2008

ÉV

EREDMÉNYLEVEZETÉS

adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése

Előző év
2007

Előző év(ek) helyesbí-
tései

Tárgyév
2008

a

b

c

d

e

1

A.

ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG
BEVÉTELE (I.+II.)

450

336

2

I.

Pénzügyileg rendezett bevételek (1.+2.+3.+4.)

450

336

3

1.

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

4

a) alapítótól

5

SZJA 1% b) központi költségvetéstől

136

6

c) helyi önkormányzattól

7

d) társadalombiztosítási

8

e) továbbutalási céllal kapott

9

f) egyéb támogatás

10

2.

Pályázati úton elnyert támogatás

350

200

11

3.

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

100

0

12

4.

Egyéb bevétel

13

II

Pénzbevételt nem jelentő bevételek

14

B.

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
(1.+2.)

15

1.

Pénzügyileg rendezett bevételek

16

2.

Pénzbevételt nem jelentő bevételek

17

C.

TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK (A./I.+B./1.)

450

336

18

D.

PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK
(A./II.+B./2.)

19

E.

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI
(1.+2.+3.+4.)

280

616

20

1.

Ráfordításként érvényesíthető kiadások

280

616

21

ebből: továbbutalt támogatások

22

2.

Ráfordítást jelentő eszközváltozások

23

3.

Ráfordítást jelentő elszámolások

24

4.

Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

25

F.

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI
(1.+2.+3.+4.)

26

1.

Ráfordításként érvényesíthető kiadások

27

2.

Ráfordítást jelentő eszközváltozások

28

3.

Ráfordítást jelentő elszámolások

29

4.

Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

30

G.

TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY (±1.±2.)

170

-280

31

1.

Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye
(A./1.-E./1.-E./4.)

170

-280

32

2.

Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye
(B./1.-F./1.-F./4.)

33

H.

NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY (±1.±2.)

34

1.

Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye
(A./II.-E./2.-E./3.)

35

2.

Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye
(B./2.-F./2.-F./3.)

36

I.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (B./1.-F./1.)±H./2.

37

J.

Fizetendő társasági adó

38

K.

TÁRGYÉVI EREDMÉNY (±1.±2.)

170

-280

39

1.

Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye
(A./I.+A./II.)-(E./1.+E./2.+E./3.)

170

-280

40

2.

Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I.-J.)

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

41

A.

Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

42

1.

Bérköltség

43

ebből: megbízási díjak

44

tiszteletdíjak

45

2.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

46

3.

Bérjárulékok

50

B.

A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

51

C.

Tárgyévben az APEH által kiutalt 1% összege

136

MÉRLEG

adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése

Előző év
2007

Előző év(ek) helyesbí-
tései

Tárgyév
2008

a

b

c

d

e

1

A.

Befektetett eszközök

2

I.

IMMATERIÁLIS JAVAK

3

II.

TÁRGYI ESZKÖZÖK

4

III.

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

5

B.

Forgóeszközök

375

280

6

I.

KÉSZLETEK

7

II.

KÖVETELÉSEK

8

III.

ÉRTÉKPAPÍROK

9

IV.

PÉNZESZKÖZÖK

375

280

10

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

375

280

11

C.

Saját tőke

208

-90

12

I.

INDULÓ TŐKE

500

500

13

II.

TŐKEVÁLTOZÁS

-462

-310

14

III.

LEKÖTÖTT TARTALÉK

15

IV.

TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL

170

-280

16

V.

TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI
TEVÉKENYSÉGBŐL

17

D.

Tartalék

18

E.

Céltartalékok

19

F.

Kötelezettségek

167

370

20

I.

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

167

21

II.

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

167

203

22

FORRÁSOK ÖSSZESEN

375

280

II. A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA

Alapítványunk 2008.10.18-án a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól 200.000,-Ft-ot kapott és az APEH az SZJA 1 %-át 135.397,-Ft összegben utalta ki.

III. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Alapítványunk bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Bevétel

Összeg Ft.

Bevétel összesen:

895321

Ebből

Nyitó pénzkészlet

374754

Adományok

0

SZJA 1%

135397

Pályázat

200000

Kamatbevétel

170

Tőke betét

185000

Közhasznú tevékenységből

0

Kiadások

Összeg Ft.

Kiadások összesen:

615749

Egyéb anyagköltség

23203

Irodaszer

18368

Egyéb szolgáltatás, ebből

202600

Egyéb szolgáltatás ált.

29800

Egyéb szolgáltatás: oktatás

90000

Egyéb szolgáltatás: webszolgáltatás

82800

Szakkönyv

48166

Bank és postaköltség

37852

Kisértékű tárgyi eszközök

285560

ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET
Ebből:
– pénztár 26,-
– bankszámla 279.546,-
– lekötött értékpapír 0

Alapítványunk összes bevétele 335.397,-Ft volt a 2008-as évben, melyből 0 Ft pénzbeni cél szerinti juttatást nyújtottunk, továbbá cél szerinti tevékenységeinkre 615.749,-Ft-ot fordítottunk, az alábbi összetételben:

  • 90.000,-Ft rendezvények, oktatás (Szülő Csoport csoportvezetői díj, Pszichodráma /40.000,-Ft pályázathoz/)
  • 525.749Ft az Alapítvány működtetéséhez szükséges költségek, melyből pályázatra felhasznált összeg:
  • 15.888,- Ft irodaszer
  • 119.150,-Ft kisértékű tárgyi eszközök.

A Alapítvány közhasznú tevékenységéhez szükséges forrásokat a nyitó készpénzállománya nem fedezte teljes mértékben, és a teljes pénzeszköz állománya 95.182,-Ft-tal csökkent az előző évhez képest.

Az Alapítvány jelenlegi tevékenységeit és együttműködéseit 2005. év őszétől kezdte el. Az adományozások felfutásának előre történő pontos kiszámíthatatlansága miatt, a folyamatos finanszírozhatóság érdekében, a kuratórium tagja a 2007. évi 167.000,-Ft kölcsön mellett, még 185.000,-Ft-ot adott az Alapítványnak.

IV. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK

Alapítványunk által 2008-ban cél szerinti tevékenysége keretében nem nyújtott pénzbeli támogatást.

V. KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A KI SEBBSÉGI TELEPÜLÉS I ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

Alapítványunk 2008-ban a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól 200.000,-Ft költségvetési hozzájárulásban részesült, valamint az APEH a támogatóink által felajánlott SZJA 1%-át 135.397,-Ft összegben utalta át Alapítványunknak.

VI. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK

Közhasznú Alapítvány kuratóriumának tagjai díjazás nélkül látják el feladataikat.

VII. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ TARTALMI BESZÁMOLÓ

  • Adományozások: nincs
  • Saját megvalósításban megvalósult cél szerinti tevékenységek

– Szülő Csoportot indítottunk, amely a résztvevők számára ingyenes. A Szülő Csoport önsegítő csoportként működik, vagyis célja, hogy a résztvevők egymás támaszaivá váljanak a szülői lét során adódó problémák kezelésében. A csoport indulásától egy szakember (gyermekorvos, mentálhigiénés szakember) támogatja a csoport kialakulását. Cél, hogy a résztvevők képessé váljanak egymás megerősítésére, a pozitív dolgok visszajelzésére, ezáltal is támogatva a csoporttagok fejlődését. A csoport nyitott, ahhoz folyamatosan csatlakoznak a résztvevők. A meghirdetéskor intenzíven használtuk az alapítvány új honlapja által nyújtott lehetőséget az interneten keresztül is, rövid úton kitölthető jelentkezési űrlappal – amely érzékelhetően hatékonyabbá tette a potenciális résztvevőknek elérését.

– 2008 folyamán újult meg a honlapunk (www.oromteli.hu), amellyel fontos célunk volt, hogy intenzív eszközként használhassuk a lelki egészség megőrzésének támogatásában. Ennek érdekében ebben a témában folyamatosan adunk ajánlásokat, osztunk meg írásokat, és erről hetente kapnak hírlevelet a feliratkozók. Használjuk programok, szakemberek ajánlására is.

– Az új honlapnak volt köszönhető. hogy meghívást kaptunk a SzilasTV-be is, ahol módunk volt bemutatni az Alapítványt, és tájékoztatást adni a Szülő Csoportról is.

Készült: Szada, 2009.március 2.

Záradék: A 2008. évre vonatkozó közhasznúsági jelentést az Alapítvány kuratóriuma 2009. március 2-ai ülésén elfogadta.