Közhasznúsági jelentés 2009. évről

Alapítvány adatai

Alapítás éve: 2005.
Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60334/2005/3.szám
Helye: Pest megyei Bíróság
Közhasznúsági bejegyzés száma: AM 2696
Dátum: 2005.10.20.
Számlavezető pénzintézet: Budapest Bank Nyrt.
Számlaszám: 10103836-56449100-01000002
Adószám: 18709371-1-13
Székhely: 2111 Szada, Ady E. u. 26.
Levelezési cím:. 2111 Szada, Ady E. u. 26.
Tel: 28/404-843, 20/886-3616
Képviselő: Simon Erika

I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Pénzügyi beszámoló
Időszak:2009.01.01.-2009.12.31.

Bevételek Összeg Ft.
Nyitó pénzkészlet 279572
Adományok 0
SZJA 1% 137613
Pályázat 200000
Kamatbevétel 109
Tőke betét
Közhasznú tevékenységből
Bevétel összesen: 657722
Kiadások Összeg Ft.
Egyéb anyagköltség 6212
Irodaszer 345
Anyag,
Egyéb szolgáltatás, ebből 96873
Egyéb szolgáltatás ált. 28993
Egyéb szolgáltatás: oktatás 50000
Egyéb szolgáltatás: weboldal 17880
Közüzemi díjak
Szakkönyv, oktatás 7479
Reprezentáció, ebből
Reprezentáció ált.
Reprezentáció
Reprezentáció
Bank és postaköltség 40107
Bérleti díjak, ebből
Telefon, internet
Pályázati díj
Támogatás
Tárgyi eszköz beszerzés 108095
Kiadások összesen 259111

ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET
Ebből: – pénztár 46.459,-
– bankszámla 279.724,-

Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege 2009.

2009

ÉV

EREDMÉNYLEVEZETÉS

adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése

Előző év
2008

Előző év(ek) helyesbí-
tései

Tárgyév
2009

a

b

c

d

e

1

A.

ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG
BEVÉTELE (I.+II.)

336

658

2

I.

Pénzügyileg rendezett bevételek (1.+2.+3.+4.)

336

658

3

1.

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

4

a) alapítótól

5

SZJA 1% b) központi költségvetéstől

136

138

6

c) helyi önkormányzattól

7

d) társadalombiztosítási

8

e) továbbutalási céllal kapott

9

f) egyéb támogatás

10

2.

Pályázati úton elnyert támogatás

200

200

11

3.

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

0

0

12

4.

Egyéb bevétel

320

13

II

Pénzbevételt nem jelentő bevételek

14

B.

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
(1.+2.)

15

1.

Pénzügyileg rendezett bevételek

16

2.

Pénzbevételt nem jelentő bevételek

17

C.

TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK (A./I.+B./1.)

336

658

18

D.

PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK
(A./II.+B./2.)

19

E.

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI
(1.+2.+3.+4.)

616

259

20

1.

Ráfordításként érvényesíthető kiadások

616

259

21

ebből: továbbutalt támogatások

22

2.

Ráfordítást jelentő eszközváltozások

23

3.

Ráfordítást jelentő elszámolások

24

4.

Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

25

F.

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI
(1.+2.+3.+4.)

26

1.

Ráfordításként érvényesíthető kiadások

27

2.

Ráfordítást jelentő eszközváltozások

28

3.

Ráfordítást jelentő elszámolások

29

4.

Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

30

G.

TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY (±1.±2.)

-280

399

31

1.

Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye
(A./1.-E./1.-E./4.)

-280

399

32

2.

Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye
(B./1.-F./1.-F./4.)

33

H.

NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY (±1.±2.)

34

1.

Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye
(A./II.-E./2.-E./3.)

35

2.

Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye
(B./2.-F./2.-F./3.)

36

I.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (B./1.-F./1.)±H./2.

37

J.

Fizetendő társasági adó

38

K.

TÁRGYÉVI EREDMÉNY (±1.±2.)

-280 399

39

1.

Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye
(A./I.+A./II.)-(E./1.+E./2.+E./3.)

-280

399

40

2.

Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I.-J.)

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

41

A.

Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

42

1.

Bérköltség

43

ebből: megbízási díjak

44

tiszteletdíjak

45

2.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

46

3.

Bérjárulékok

50

B.

A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

51

C.

Tárgyévben az APEH által kiutalt 1% összege

138

MÉRLEG

adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése

Előző év
2008

Előző év(ek) helyesbí-
tései

Tárgyév
2009

a

b

c

d

e

1

A.

Befektetett eszközök

2

I.

IMMATERIÁLIS JAVAK

3

II.

TÁRGYI ESZKÖZÖK

4

III.

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

5

B.

Forgóeszközök

280 326

6

I.

KÉSZLETEK

7

II.

KÖVETELÉSEK

8

III.

ÉRTÉKPAPÍROK

9

IV.

PÉNZESZKÖZÖK

280 326

10

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

280 326

11

C.

Saját tőke

-90

326

12

I.

INDULÓ TŐKE

500

500

13

II.

TŐKEVÁLTOZÁS

-310

-573

14

III.

LEKÖTÖTT TARTALÉK

15

IV.

TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL

-280 399

16

V.

TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI
TEVÉKENYSÉGBŐL

17

D.

Tartalék

18

E.

Céltartalékok

19

F.

Kötelezettségek

370

0

20

I.

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

167

21

II.

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

203

22

FORRÁSOK ÖSSZESEN

280

326

II. A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA

Alapítványunk 2009.10.15-án a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól 200.000,-Ft-ot kapott és az APEH az SZJA 1 %-át 135.397,-Ft összegben utalta ki.

III. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Alapítványunk bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Bevétel

Összeg Ft.

Bevétel összesen:

657722

Ebből

Nyitó pénzkészlet

279572

Adományok

0

SZJA 1%

137613

Pályázat

200000

Kamatbevétel

109

Tőke betét

Közhasznú tevékenységből

0

Kiadások

Összeg Ft.

Kiadások összesen:

259111

Egyéb anyagköltség

6212

Irodaszer

345

Egyéb szolgáltatás, ebből

96873

Egyéb szolgáltatás ált.

28993

Egyéb szolgáltatás: oktatás

50000

Egyéb szolgáltatás: webszolgáltatás

17880

Szakkönyv

7479

Bank és postaköltség

40107

Kisértékű tárgyi eszközök

108095

ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET
Ebből:
– pénztár 46.459,-
– bankszámla 279.724,-
– lekötött értékpapír 0

Alapítványunk összes bevétele 657.722,-Ft volt a 2009-as évben, melyből 0 Ft pénzbeni cél szerinti juttatást nyújtottunk, továbbá cél szerinti tevékenységeinkre 259.111,-Ft-ot fordítottunk, az alábbi összetételben:

  • rendezvények
  • az Alapítvány működtetéséhez szükséges költségek, melyből pályázatra felhasznált összeg:
  • 0,- Ft irodaszer
  • 0,-Ft kisértékű tárgyi eszközök.

Ez előző években a folyamatos finanszírozhatóság érdekében kölcsönadott pénzeszköz visszafizetése megtörtént.

IV. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK

Alapítványunk által 2009-ban cél szerinti tevékenysége keretében nem nyújtott pénzbeli támogatást.

V. KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A KI SEBBSÉGI TELEPÜLÉS I ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

Alapítványunk 2009-ben a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól 200.000,-Ft költségvetési hozzájárulásban részesült, valamint az APEH a támogatóink által felajánlott SZJA 1%-át 137.613,-Ft összegben utalta vissza Alapítványunknak.

VI. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK

Közhasznú Alapítvány kuratóriumának tagjai díjazás nélkül látják el feladataikat.

VII. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ TARTALMI BESZÁMOLÓ

  • Adományozások: nincs
  • Saját megvalósításban megvalósult cél szerinti tevékenységek

– 2009- ben is működtettük a Szülő Csoportot, amely a résztvevők számára ingyenes. A Szülő Csoport önsegítő csoportként működik, vagyis célja, hogy a résztvevők egymás támaszaivá váljanak a szülői lét során adódó problémák kezelésében. A csoport indulásától egy szakember (gyermekorvos, mentálhigiénés szakember) támogatja a csoportot. Cél, hogy a résztvevők képessé váljanak egymás megerősítésére, a pozitív dolgok visszajelzésére, ezáltal is támogatva a csoporttagok fejlődését. A csoport nyitott, ahhoz folyamatosan csatlakoznak a résztvevők. A meghirdetéskor intenzíven használtuk az alapítvány új honlapja által nyújtott lehetőséget az interneten keresztül is, rövid úton kitölthető jelentkezési űrlappal – amely érzékelhetően hatékonyabbá tette a potenciális résztvevőknek elérését.

– A megújult honlapunkat (www.oromteli.hu) intenzív eszközként használjuk a lelki egészség megőrzésének támogatásában. Ennek érdekében ebben a témában folyamatosan adunk ajánlásokat, osztunk meg írásokat, és erről hetente kapnak hírlevelet a feliratkozók. Használjuk programok, szakemberek ajánlására is.

– Részt veszünk a lelki egészség megőrzését, helyreállítását szolgáló Női Táborok szervezésében, 12-20 fő részvételével, 2 szakember vezetésével. A 3 napos táborokra negyedévente kerül sor. A 2009-es programok az alábbi témák köré szerveződtek: Új év: Mit kell elengednem, mit kell elfogadnom? Árnyékszemélyiségünk; A bennünk élő Istennők; A bennünk élő Istenek.

Készült: Szada, 2010. február 1.

Záradék: A 2009. évre vonatkozó közhasznúsági jelentést az Alapítvány kuratóriuma 2010. február 2-ai ülésén elfogadta.

46.459