Közhasznúsági jelentés 2010. évről

Alapítvány adatai

Alapítás éve: 2005.
Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60334/2005/3.szám
Helye: Pest megyei Bíróság
Közhasznúsági bejegyzés száma: AM 2696
Dátum: 2005.10.20.
Számlavezető pénzintézet: Budapest Bank Nyrt.
Számlaszám: 10103836-56449100-01000002
Adószám: 18709371-1-13
Székhely: 2111 Szada, Ady E. u. 26.
Levelezési cím:. 2111 Szada, Ady E. u. 26.
Tel: 28/404-843, 20/886-3616
Képviselő: Simon Erika

I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Pénzügyi beszámoló
Időszak:2010.01.01.-2010.12.31.

Bevételek Összeg Ft.
Nyitó pénzkészlet 46459
Adományok 0
SZJA 1% 138322
Pályázat 300000
Kamatbevétel 265
Tőke betét
Közhasznú tevékenységből 320000
Bevétel összesen: 805046
Kiadások Összeg Ft.
Egyéb anyagköltség
Irodaszer 38963
Anyag,
Egyéb szolgáltatás, ebből 665875
Egyéb szolgáltatás ált. 6000
Egyéb szolgáltatás: oktatás 238000
Egyéb szolgáltatás: weboldal 421875
Közüzemi díjak
Szakkönyv, oktatás
Reprezentáció, ebből
Reprezentáció ált.
Reprezentáció
Reprezentáció
Bank és postaköltség 27141
Bérleti díjak, ebből
Telefon, internet
Pályázati díj
Támogatás
Tárgyi eszköz beszerzés 102240
Kiadások összesen 834219

ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET
Ebből: – pénztár 66.789,-
– bankszámla 183.762,-

Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege 2009.

2009

ÉV

EREDMÉNYLEVEZETÉS

adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése

Előző év
2009

Előző év(ek) helyesbí-
tései

Tárgyév
2010

a

b

c

d

e

1

A.

ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG
BEVÉTELE (I.+II.)

658

758

2

I.

Pénzügyileg rendezett bevételek (1.+2.+3.+4.)

658

758

3

1.

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

4

a) alapítótól

5

SZJA 1% b) központi költségvetéstől

138

138

6

c) helyi önkormányzattól

7

d) társadalombiztosítási

8

e) továbbutalási céllal kapott

9

f) egyéb támogatás

10

2.

Pályázati úton elnyert támogatás

200

300

11

3.

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

0

0

12

4.

Egyéb bevétel

320 320

13

II

Pénzbevételt nem jelentő bevételek

14

B.

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
(1.+2.)

0

15

1.

Pénzügyileg rendezett bevételek

16

2.

Pénzbevételt nem jelentő bevételek

17

C.

TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK (A./I.+B./1.)

658

758

18

D.

PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK
(A./II.+B./2.)

19

E.

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI
(1.+2.+3.+4.)

259

842

20

1.

Ráfordításként érvényesíthető kiadások

259

842

21

ebből: továbbutalt támogatások

22

2.

Ráfordítást jelentő eszközváltozások

23

3.

Ráfordítást jelentő elszámolások

0

24

4.

Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

25

F.

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI
(1.+2.+3.+4.)

26

1.

Ráfordításként érvényesíthető kiadások

27

2.

Ráfordítást jelentő eszközváltozások

28

3.

Ráfordítást jelentő elszámolások

29

4.

Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

30

G.

TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY (±1.±2.)

399

-84

31

1.

Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye
(A./1.-E./1.-E./4.)

399

-84

32

2.

Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye
(B./1.-F./1.-F./4.)

33

H.

NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY (±1.±2.)

-8

34

1.

Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye
(A./II.-E./2.-E./3.)

-8

35

2.

Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye
(B./2.-F./2.-F./3.)

36

I.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (B./1.-F./1.)±H./2.

37

J.

Fizetendő társasági adó

38

K.

TÁRGYÉVI EREDMÉNY (±1.±2.)

399 -84

39

1.

Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye
(A./I.+A./II.)-(E./1.+E./2.+E./3.)

399

-84

40

2.

Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I.-J.)

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

41

A.

Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

42

1.

Bérköltség

43

ebből: megbízási díjak

44

tiszteletdíjak

45

2.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

46

3.

Bérjárulékok

50

B.

A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

51

C.

Tárgyévben az APEH által kiutalt 1% összege

138

MÉRLEG

adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése

Előző év
2009

Előző év(ek) helyesbí-
tései

Tárgyév
2010

a

b

c

d

e

1

A.

Befektetett eszközök

2

I.

IMMATERIÁLIS JAVAK

2

3

II.

TÁRGYI ESZKÖZÖK

4

III.

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

5

B.

Forgóeszközök

326 251

6

I.

KÉSZLETEK

7

II.

KÖVETELÉSEK

8

III.

ÉRTÉKPAPÍROK

9

IV.

PÉNZESZKÖZÖK

326 251

10

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

326 253

11

C.

Saját tőke

326

253

12

I.

INDULÓ TŐKE

500

500

13

II.

TŐKEVÁLTOZÁS

-573

-163

14

III.

LEKÖTÖTT TARTALÉK

15

IV.

TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL

399 -84

16

V.

TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI
TEVÉKENYSÉGBŐL

17

D.

Tartalék

18

E.

Céltartalékok

19

F.

Kötelezettségek

0

0

20

I.

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

21

II.

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

22

FORRÁSOK ÖSSZESEN

326

253

II. A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA

Alapítványunk 2010.07.26-án a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól 300.000,-Ft-ot kapott, a 2010-ben nyertes NCA működési pályázata alapján. A működési támogatás egy részét 2010 folyamán irodaszerre, adminisztrációs költségekre, kis értékű tárgyieszközökre használtuk fel. 2011 május 31.-ig történik meg a maradék összeg felhasználása és az elszámolás.

2010 első félévében a 2009-es nyertes NCA támogatásból fedeztük működési költségeinket, amelyeket adminisztrációs költségekre (nyomtatvány, irodaszer, folyószámla vezetés díja) és kis értékű tárgyi eszközökre fordítottunk.

Az APEH a 2009. évi felajánlott szja 1%-át 2010.10.13-án 130.427,-Ft összegben utalta ki, és még 2008.évre vonatkozóan 2010.11.15-én 7.895,-Ft-ot utalt.

III. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Alapítványunk bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Bevétel

Összeg Ft.

Bevétel összesen:

758587

Ebből

Nyitó pénzkészlet

46459

Adományok

0

SZJA 1%

138322

Pályázat

300000

Kamatbevétel

265

Tőke betét

Közhasznú tevékenységből

320000

Kiadások

Összeg Ft.

Kiadások összesen:

834219

Egyéb anyagköltség

0

Irodaszer

38963

Egyéb szolgáltatás, ebből

665875

Egyéb szolgáltatás ált.

6000

Egyéb szolgáltatás: oktatás

238000

Egyéb szolgáltatás:

421875

Szakkönyv

0

Bank és postaköltség

27141

Kisértékű tárgyi eszközök

102240

ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET
Ebből:
– pénztár 66.789,-
– bankszámla 183.762,-
– lekötött értékpapír 0

Alapítványunk 2010.évi összes bevétele 758.322,-Ft volt, melyből 0 Ft pénzbeni cél szerinti juttatást nyújtottunk, továbbá cél szerinti tevékenységeinkre 834.219,-Ft-ot fordítottunk, az alábbi összetételben:

  • irodaszer: 38.963 Ft
  • szolgáltatások igénybevétele (oktatói díj, szakértői díj, könyvelési díj): 665.875 Ft
  • bank és postaköltség: 27.141 Ft
  • kis értékű tárgyi eszközök: 102.240,- Ft

2010. áprilisában a Pest Megyei Önkormányzathoz benyújtott program (elsősegély nyújtás oktatás) támogatási döntést kapott, 100.000 Ft-os támogatási összeg megítélésével. Azonban a támogató részéről a támogatási szerződés még nem került aláírásra, sem a támogatási összeg folyósításra. Ugyanakkor a támogatott programot 2010 folyamán tájékoztatásuk értelmében meg kellett valósítani, és a kifizetésekkel elszámolni. Ez az Alapítvány számára olyan kiadást jelentett így, amelynek még nincs meg a bevételi oldala.

Az előző években a folyamatos finanszírozhatóság érdekében kölcsönadott pénzeszköz visszafizetése megtörtént.

IV. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK

Alapítványunk által 2010-ban cél szerinti tevékenysége keretében nem nyújtott pénzbeli támogatást.

V. KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A KI SEBBSÉGI TELEPÜLÉS I ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

Alapítványunk 2010-ben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól 300.000,-Ft költségvetési hozzájárulásban részesült, valamint az APEH a támogatóink által felajánlott SZJA 1%-át 138.322,-Ft összegben utalta vissza Alapítványunknak.

2010. áprilisában a Pest Megyei Önkormányzathoz benyújtott program (elsősegély nyújtás oktatás) támogatási döntést kapott, 100.000 Ft-os támogatási összeg megítélésével. Azonban a támogató részéről a támogatási szerződés még nem került aláírásra, sem a támogatási összeg folyósításra. Ugyanakkor a támogatott programot 2010 folyamán tájékoztatásuk értelmében meg kellett valósítani, és a kifizetésekkel elszámolni. Ez az Alapítvány számára olyan kiadást jelentett így, amelynek még nincs meg a bevételi oldala.

VI. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK

Közhasznú Alapítvány kuratóriumának tagjai díjazás nélkül látják el feladataikat.

VII. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ TARTALMI BESZÁMOLÓ

  • Adományozások: nincs
  • Saját megvalósításban megvalósult cél szerinti tevékenységek

– Elsősegély nyújtás oktatást tartottunk a szadai általános iskolások valamennyi korosztálya számára. A program célja az elsősegély nyújtás fontosságának felismertetése volt, gyakorlati képzéssel, képessé téve őket a tudás hétköznapi alkalmazására. A részvétel minden jelentkező számára ingyenes volt.

– Felnőtt elsősegély nyújtás oktatást is szerveztünk, ingyenes részvételt biztosítva a jelentkezőknek, hogy elsajátíthassák az újraélesztést és a sérülések ellátásának elsősegélyét. Az oktatás célja volt az ismeretek átadásán túl, hogy a résztvevők képessé váljanak minősíteni a sérüléseket, rosszulléteket, tudni döntést hozni hogy orvosi ügyelet vagy mentő szükséges, valamint biztosítani az első segélyt.

– Honlapunkat intenzív eszközként használjuk a lelki egészség megőrzésének támogatásában. Ennek érdekében ebben a témában folyamatosan adunk ajánlásokat, osztunk meg írásokat, és erről rendszeresen kapnak hírlevelet a feliratkozók. Használjuk programok, szakemberek ajánlására is. Gyermeki gyásszal kapcsolatos írásunkat naponta többen olvassák, és kapunk ennek kapcsán közvetlen segítség kérést is.

– A programokhoz a helyszínt az Önkormányzat, intézményei, valamint a partner civil szervezetek biztosították ingyen, ezzel támogatva az Alapítvány munkáját

Készült: Szada, 2011. február 8.

Záradék: A 2010. évre vonatkozó közhasznúsági jelentést az Alapítvány kuratóriuma 2011. február 8-ai ülésén elfogadta.

46.459