Közhasznúsági jelentés 2011. évről

Alapítvány adatai
Alapítás éve:                                      2005.

Bírósági bejegyzés száma:                 12.Pk.60334/2005/3.szám

Helye:                                                Pest megyei Bíróság

Közhasznúsági bejegyzés száma:       AM 2696

Dátum:                                               2005.10.20.

Számlavezető pénzintézet:                 Budapest Bank Nyrt.

Számlaszám:                                      10103836-56449100-01000002

Adószám:                                           18709371-1-13

Székhely:                                           2111 Szada, Ady E. u. 26.

Levelezési cím:.                                 2111 Szada, Ady  E. u. 26.

Tel:                                                     28/404-843,  20/886-3616

Képviselő:                                          Simon Erika

I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Pénzügyi beszámoló

Időszak:2010.01.01.-2010.12.31.

Bevételek Összeg Ft.
Nyitó pénzkészlet 250551
Adományok 0
SZJA 1% 58902
Pályázat 192000
Kamatbevétel 73
Tőke betét
Közhasznú tevékenységből 1227500
Bevétel összesen: 1729026
Kiadások Összeg Ft.
Egyéb költség 12600
Irodaszer 43466
Anyag,
Egyéb szolgáltatás, ebből 1092500
Egyéb szolgáltatás ált.
Egyéb szolgáltatás: oktatás 30000
Egyéb szolgáltatás: weboldal 1062500
Közüzemi díjak
Szakkönyv, oktatás
Reprezentáció, ebből
Reprezentáció ált.
Reprezentáció
Reprezentáció
Bank és postaköltség 27141
Bérleti díjak, ebből
Telefon, internet
Pályázati díj
Támogatás
Tárgyi eszköz beszerzés 102240
Kiadások összesen 834219
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET

Ebből: – pénztár 166.953,-

–  bankszámla               55.595,-

Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített  beszámolójának mérlege 2011.
2011
ÉV
EREDMÉNYLEVEZETÉS
adatok E Ft-ban
Sor-

szám

A tétel megnevezése
Előző év

2009

Előző év(ek) helyesbí-

tései

Tárgyév

2010

a
b
c
d
e
1
A.
ÖSSZES KÖZHASZNÚ    TEVÉKENYSÉG

BEVÉTELE (I.+II.)

758
1479
2
I.
Pénzügyileg    rendezett bevételek (1.+2.+3.+4.)
758
1479
3
1.
Közhasznú    célú működésre kapott támogatás
4
a) alapítótól
5
SZJA    1% b) központi költségvetéstől
138
59
6
c) helyi önkormányzattól
7
d) társadalombiztosítási
8
e) továbbutalási céllal kapott
9
f) egyéb támogatás
10
2.
Pályázati    úton elnyert támogatás
200
300
11
3.
Közhasznú    tevékenységből származó bevétel
0
12
4.
Egyéb    bevétel
320 1228
13
II
Pénzbevételt    nem jelentő bevételek
14
B.
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG    BEVÉTELE

(1.+2.)

0 0
15
1.
Pénzügyileg    rendezett bevételek
16
2.
Pénzbevételt    nem jelentő bevételek
17
C.
TÉNYLEGES    PÉNZBEVÉTELEK (A./I.+B./1.)
758
1479
18
D.
PÉNZBEVÉTELT    NEM JELENTŐ BEVÉTELEK

(A./II.+B./2.)

19
E.
KÖZHASZNÚ    TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI

(1.+2.+3.+4.)

842
1339
20
1.
Ráfordításként    érvényesíthető kiadások
842
1312
21
ebből:    továbbutalt támogatások
22
2.
Ráfordítást    jelentő eszközváltozások
23
3.
Ráfordítást    jelentő elszámolások
8 27
24
4.
Ráfordításként nem    érvényesíthető kiadások
25
F.
VÁLLALKOZÁSI    TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI

(1.+2.+3.+4.)

26
1.
Ráfordításként    érvényesíthető kiadások
27
2.
Ráfordítást    jelentő eszközváltozások
28
3.
Ráfordítást    jelentő elszámolások
29
4.
Ráfordításként nem    érvényesíthető kiadások
30
G.
TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY    (±1.±2.)
-84
140
31
1.
Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi    eredménye

(A./1.-E./1.-E./4.)

-84
140
32
2.
Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi    eredménye

(B./1.-F./1.-F./4.)

33
H.
NEM PÉNZBEN REALIZÁLT    EREDMÉNY (±1.±2.)
-8 -27
34
1.
Közhasznú tevékenység nem    pénzben realizált eredménye

(A./II.-E./2.-E./3.)

-8 -27
35
2.
Vállalkozási tevékenység    nem pénzben realizált eredménye

(B./2.-F./2.-F./3.)

36
I.
ADÓZÁS    ELŐTTI EREDMÉNY (B./1.-F./1.)±H./2.
37
J.
Fizetendő    társasági adó
38
K.
TÁRGYÉVI EREDMÉNY (±1.±2.)
-84 140
39
1.
Közhasznú tevékenység    tárgyévi eredménye

(A./I.+A./II.)-(E./1.+E./2.+E./3.)

-84
140
40
2.
Vállalkozási tevékenység    tárgyévi eredménye (I.-J.)
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
41
A.
Pénzügyileg rendezett    személyi jellegű ráfordítások
42
1.
Bérköltség
43
ebből: megbízási díjak
44
tiszteletdíjak
45
2.
Személyi jellegű egyéb    kifizetések
46
3.
Bérjárulékok
50
B.
A szervezet által nyújtott    támogatások (pénzügyileg rendezett)
51
C.
Tárgyévben az APEH által    kiutalt 1% összege
59
MÉRLEG
adatok E Ft-ban
Sor-

szám

A tétel megnevezése
Előző év

2010

Előző év(ek) helyesbí-

tései

Tárgyév

2011

a
b
c
d
e
1
A.
Befektetett eszközök
2 171
2
I.
IMMATERIÁLIS JAVAK
2
3
II.
TÁRGYI ESZKÖZÖK
171
4
III.
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI    ESZKÖZÖK
5
B.
Forgóeszközök
251 222
6
I.
KÉSZLETEK
7
II.
KÖVETELÉSEK
8
III.
ÉRTÉKPAPÍROK
9
IV.
PÉNZESZKÖZÖK
251 222
10
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
253 253
11
C.
Saját tőke
253
393
12
I.
INDULÓ TŐKE
500
393
13
II.
TŐKEVÁLTOZÁS
-163
-247
14
III.
LEKÖTÖTT TARTALÉK
15
IV.
TÁRGYÉVI EREDMÉNY    ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL
-84 140
16
V.
TÁRGYÉVI EREDMÉNY    VÁLLALKOZÁSI

TEVÉKENYSÉGBŐL

17
D.
Tartalék
18
E.
Céltartalékok
19
F.
Kötelezettségek
0
0
20
I.
HOSSZÚ LEJÁRATÚ    KÖTELEZETTSÉGEK
21
II.
RÖVID LEJÁRATÚ    KÖTELEZETTSÉGEK
22
FORRÁSOK ÖSSZESEN
326
393

II. A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA

Alapítványunk 2011.08.03-án az NCA-KM-11-0583 azonosítójú nyertes pályázat támogatási összegeként 192.000,-Ft-ot kapott.

A NAV 58.902,-Ft –ot utalt, mint 2010. évi felajánlott szja 1%-át 2011.10.20-án.

III. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Alapítványunk bevételei és  kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Bevétel
Összeg Ft.
Bevétel összesen:
1729026
Ebből
Nyitó pénzkészlet
250551
Adományok
0
SZJA 1%
50902
Pályázat
192000
Kamatbevétel
73
Tőke betét
Közhasznú tevékenységből
1227500
Kiadások
Összeg Ft.
Kiadások összesen:
1507478
Egyéb anyagköltség
56930
Irodaszer
43466
Egyéb szolgáltatás, ebből
1092500
Egyéb szolgáltatás ált.
Egyéb szolgáltatás: oktatás
30000
Egyéb szolgáltatás: projekt előkészítés, hosting szolg., könyvelési díj
1062500
Szakkönyv
10020
Bank és postaköltség
8982
Kisértékű tárgyi eszközök
295580
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET

Ebből:

– pénztár 165.953,-

– bankszámla 55.595,-

– lekötött értékpapír                0

Alapítványunk 2011.évi összes bevétele 1.478.402,-Ft volt, melyből 0 Ft pénzbeni cél szerinti juttatást nyújtottunk, továbbá cél szerinti tevékenységeinkre 1.507.478,-Ft-ot fordítottunk, az alábbi összetételben:
– Projekt előkészítés, hosting szolgáltatás, könyvelési díj.

– az Alapítvány működtetéséhez szükséges költségek, melyből NCA pályázatra felhasznált összeg 383.635,- Ft

  • 41.730,- Ft irodaszer
  • 73.930,- Ft kisértékű tárgyi eszközök
  • 14.674,- Ft bankköltség
  • 23.000,- Ft igénybevett szolgáltatás
  • 36.950,- Ft reprezentációs ktsg
  • 11.700,-Ft egyéb költség
  • 565,-Ft postaköltség
  • 195.760,-Ft tárgyi eszköz beszerzés
2010. áprilisában a Pest Megyei Önkormányzathoz benyújtott program (elsősegély nyújtás oktatás) támogatási döntést kapott, 100.000 Ft-os támogatási összeg megítélésével. Azonban a támogató részéről a támogatási szerződés még nem került aláírásra, sem a támogatási összeg folyósításra. Ugyanakkor a támogatott programot 2010 folyamán tájékoztatásuk értelmében meg kellett valósítani, és a kifizetésekkel elszámolni. Ez az Alapítvány számára olyan kiadást jelentett így, amelynek még nincs meg a bevételi oldala.
Az előző években a folyamatos finanszírozhatóság érdekében kölcsönadott pénzeszköz visszafizetése megtörtént.

IV. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK

Alapítványunk által 2011-ban cél  szerinti tevékenysége keretében nem nyújtott pénzbeli támogatást.

V. KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI  PÉNZALAPTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A KI SEBBSÉGI TELEPÜLÉS I  ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK  SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

Alapítványunk 2011-ben 192.000,-Ft-ot kapott NCA pályázat keretében, és a NAV a személyi jövedelemadó 1 %-át 58.902,-Ft összegben utalta vissza Alapítványunknak.

VI. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK

Az Örömteli Életért Közhasznú Alapítvány kuratóriumának tagjai díjazás nélkül látják el feladataikat.

VII. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ TARTALMI BESZÁMOLÓ

Az Alapítvány célját 2011-ben az alábbi programok által valósította meg:

– Elsősegély nyújtás oktatást tartottunk a szadai általános iskolások valamennyi korosztálya számára. A program célja az elsősegély nyújtás fontosságának felismertetése volt, gyakorlati képzéssel, képessé téve őket a tudás hétköznapi alkalmazására, építve a mások segítésére való késztetésekre, különösen krízis helyzetekben.

– Részt veszünk a lelki egészség megőrzését, helyre állítását szolgáló Női Táborok szervezésében, 12-20 fő részvételével, 2 szakember vezetésével. A 3 napos táborokra negyedévente kerül sor.

– Honlapunkat intenzív eszközként használjuk a lelki egészség megőrzésének támogatásában. Ennek érdekében ebben a témában folyamatosan adunk ajánlásokat, osztunk meg írásokat, és erről rendszeresen kapnak hírlevelet a feliratkozók. Használjuk programok, szakemberek ajánlására is. Gyermeki gyásszal kapcsolatos írásunkat naponta többen olvassák, és kapunk ennek kapcsán közvetlen segítség kérést is.

– A lelki egészségvédelmi cél másik megvalósítási eszköze, hogy az Alapítvánnyal együtt-dolgozó magas szakmai tudású, gyakorlott szakembereket ajánljuk a partner civil szervezetek számára is, akár konkrét programjavaslatokkal is. Ezáltal sikerült elérni, hogy nőket a munkaerőpiacra való integrálást segítő programba is beépítsék egyik elemként az asszertivitás tréninget – amely a résztvevők visszajelzései alapján annyira meghatározó, hatékony elem volt, hogy a további programokba is beépítésre kerül már ezeknél a partnerszervezeteknél is.

– A szadai civil együttműködés érdekében programokat, közös pályázatokat készítettünk elő, amelybe ugyanúgy bekapcsolódott a Szadai Polgárőr Egyesület, mint az óvodát működtető Szadai Meseház Kulturális Alapítvány, a Tábor Alapítván, a Szada Sport Egyesület, a Baba-Mama Klub, a Szadai Kiskert Tulajdonosok Szőlészeti és Borászati Egyesülete, a környezetvédelemre fókuszáló Magonc Alapítvány, és a Közhasznú Kulturális Alapítvány Szadáért.

Az együttműködés keretében 2011-ben

– Koordináltuk egy családi kisközösségek megerősítését célzó program kidolgozását, kérdőíves felmérést végeztünk valamennyi szadai kisgyerekes szülő megkeresésével.

– A szadai civil szervezetek együttműködésének formáit határoztuk meg és munkacsoportot hoztunk létre.

– A közös érdekképviselet céljával összefogtuk a szadai civil kezdeményezéseket.

Készült: Szada, 2012.április 25.
Záradék: A 2011. évre vonatkozó közhasznúsági jelentést az Alapítvány kuratóriuma 2012. április 25.-ei ülésén elfogadta.